Loading...
<

Vedtægter

Love for
BERNSTORFF-JÆGERSBORG GRUNDEJERFORENING
stiftet den 9. oktober 1913.

§ 1. Foreningens navn er Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening, dens hjemsted er Gentofte Kommune.
Stk. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser.
Stk. 3. I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave:
at varetage grundejernes fælles interesser over for lovgivningsmagten, statens organer og de amtslige og kommunale myndigheder, at virke for, at grundejernes berettigede interesser repræsenteres ved valg til amtsråd og kommunalbestyrelse og besættelse af pladser i nævn, kommissioner, kreditanstalter, lægdomstole og andre institutioner, der særlig berører grundejerstanden, at følge administrationen af de love, som berører grundejernes interesser.

§ 2. Som medlemmer kan fortrinsvis optages ejere af ejendomme som ligger inden for eller støder op til en linie, der går fra kommunegrænsepælen på Jægersborgvej, derefter langs kommunegrænsen til grænsepælen på Klampenborgvej, derfra ad Klampenborgvej til Vilvordevej og ad denne til Femvejen, derefter langs Bernstorffsparkens østside og sydside til Vældegårdsvej og derefter ad denne til Smakkegårdsvej, som følges til kommunegrænsepælen på Jægersborgvej. Selskaber og instituttioner kan optages som medlemmer på samme måde som enkeltpersoner, men der skal da angives en bestemt person, der er berettiget til at udøve medlemsrettighederne på medlemmets vegne.

Stk. 2. Såfremt optagelse nægtes, kan vedkommende forlange spørgsmålet forelagt den ordinære generalforsamling, hvor den pågældende er berettiget til at give møde.

Stk. 3. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling den 1. marts helårsvis forud og opkræves i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

§ 3. Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 3 måneders forudgående skriftlig varsel til den l. januar.
Stk. 2. Et medlem, der er i restance med kontingentet, kan slettes af foreningen efter forudgående skriftlig meddelelse herom. Et således slettet medlem har intet krav på foreningen eller dens midler og kan ikke genoptages som medlem, førend det skyldige beløb er indbetalt.
Stk. 3. Når et medlem, ophører med at være ejer af fast ejendom inden for grundejerforeningens område, bortfalder medlemsskabet.
Stk. 4. Et medlem kan excluderes af foreningen, når den pågældende efter bestyrelsens skøn modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser. Beslutning herom skal bekræftes med 2/3 majoritet på en ordinær generalforsamling, hvor sagen er optaget på dagsordenen, og hvor den pågældende er berettiget til at give møde.

§ 4. Foreningens bestyrelse består af indtil 7 medlemmer. Blandt disse vælger bestyrelsen selv næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer.
De vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen har ret til ved indtrædende vakance at supplere sig indtil næstfølgende generalforsamling. Stk. 2. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med lovene.
Stk. 3. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller to af de øvrige medlemmer ønsker det.
Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Stk. 5. På bestyrelsesmøderne fører formanden forsædet, og han har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Stk. 6. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol.

§ 5. Kasseren modtager og kvitterer for alle indtægter og skal føre en nøjagtig kassebog. Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen.
Foreningens penge anbringes i stats-, kommune- eller realkreditobligationer eller indsættes i pengeinstitut, hvorfra de kun kan hæves af formanden eller kasseren. Kasseren må normalt ikke ligge inde med større kontante beløb. Ingen udbetaling over et beløb, der svarer til 25 gange et medlemskontingent for et år, kan finde sted, førend regning er attesteret af formanden. Kasseren skal føre en liste eller kartotek over medlemmerne med angivelse af deres bopæl. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp og træffe bestemmelse om løn og øvrige kontraktsforhold.
Stk. 2. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, som kun kan ske ifølge generalforsamlingsbeslutning, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 4. Kasseren forelægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Til at revidere foreningens regnskab vælges en revisor, der til enhver tid har ret til at efterse og gennemgå foreningens regnskab og kassebeholdning.

§ 6. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i Gentofte kommune inden udgangen af marts måned og indvarsles mindst 14 dage forud ved skriftlig tilsigelse til medlemmerne.
Stk. 3. Meddelelsen skal indeholde dagsorden.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af 1/5 af foreningens medlemmer, der mindst har været medlem i ½ år ved skriftlig begæring til foreningens bestyrelse med angivelse af formålet. Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt tidligst afholdes 14 dage efter ordinær generalforsamlings afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 8. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Eventuelle forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før ordinær henholdsvis ekstraordinær generalforsamling.
Valg af bestyrelse og revisor. Hvert andet år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, og hvert andet år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor.
jf. dog § 4, 1. stk. Desuden vælges der hvert år 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens afstemninger foretages som regel ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller 10 af de tilstedeværende medlemmer.
Stk. 2. På generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen stemmeret. Stemmeretten kan udøves personlig eller ved skriftlig fuldmagt, når denne er afgivet til dirigenten umiddelbart efter dennes valg.
Stk. 3. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden og danner bevis for det på generalforsamlingen passerede.

§ 10. Ændring af lovene, ophævelse af foreningen eller sammenslutning med anden forening kan kun foretages af en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er til stede og deraf 2/3 stemmer derfor.
Stk. 2. Har 2/3 af de tilstedeværende stemt for forslaget, men er generalforsamlingen iøvrigt ikke beslutningsdygtig, bliver en ny at afholde inden 1 måned, og på denne tages beslutning uden hensyn til de mødendes antal, dog kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringen, ophævelsen eller sammenslutningen.

§ 11. Forinden gyldig vedtagelse af foreningens ophævelse eller sammenslutning med anden forening kan finde sted, må generalforsamlingen have vedtaget en plan for afvikling af foreningens økonomiske forpligtelser og have taget beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Således vedtaget den 5. november 1959, 18. og 25. februar 1976 og 5. og 21. marts 1994.